The Legend of Changxi
The Legend of Changxi     La Leyenda de Changxi     La Leyenda de Changxi
    Die Legende von Changxi     Changu-e no Densetsu