At the Heart of Each Rose / Au coeur de chaque Rose / En el Coraz�n de Cada Rose / Am Herzen von jeder Rose / Kaku Roosu no Chuushin De - an art work by T Newfields