[Fukai Kakawari - T Newfields no Shi to E to Taiwa (Yoshida Noriko Yaku)