Uchinaru Samurai - Nyuufiiruzu Yori no E
内なる侍 [Uchinaru Samurai - Nyuufiiruzu Yori no Taiwa