Toufu Tsukuri no Meijin - T Nyuufiiruuzu Yori no E to Shi (YOSHIDA Noriko Yaku)