Umi no Soko de - Nyuufiiruzu Yori no E to Shi (Yoshida Noriko Yaku)
ミン: これはほとんど理解できます。
悟: よかった。 それは新しいことに移行する時の兆候です。