Saibaa Seru - T Nyuufiiruuzu Yori no E to Shi to Taiwa (Yoshida Noriko Yaku)