Houkou - T Nyuufiiruuzu yori e to taiwa (Tsuchiya Melissa Yaku)