/
Chikyuu Ondanka - T Newfields no Shi to E (N. Yoshida no Yaku)]