Tachiichi - T Nyuufiiruuzu Ni Yoru no Shi to E (Yoshida Noriko Yaku)]