Moshi, Anata Ai Suru Nara - T Nyuufiiruuzu Yori no E to Shi (Noriko Yaku)
Moshi, Anata Ai Suru Nara - T Nyuufiiruuzu Yori no Taiwa  (Saitou Noriko Yaku)