Ai no Tanjou - T Newfields Yori no Taiwa (Saitoh Noriko Yaku)
Ai no Tanjou - T Newfields Yori no E to Shi (Kamiya Takayo Yaku)