สันติภาพ:

ก้าวทีละขั้น, เติมทีละน้อย

Săn dtì pâap  - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
เมื่อกอดเพื่อน
เมื่อช่วยเหลือคนแปลกหน้า
อาจเป็นก้าวเล็กเล็กสู่สันติไมตรี

เมื่อปฏิเสธความโลภ
เมื่อปฏิเสธความอยุติธรรม
อาจเป็นก้าวเล็กเล็กสู่ความสมานฉันท์

สันติภาพ ที่ดูเหมือนไกลและยากที่จะไปถึง
หากว่าเราก้าวที่ละขั้น เติมเต็มที่ละน้อย
ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป สันติภาพจะบังเกิด