Shouten: T Newfields no Shi to E to (YOSHIDA Noriko Yaku)