内なる侍 [Uchinaru Samurai - Nyuufiiruzu Yori no Taiwa
内なる侍  [Uchinaru Samurai - Nyuufiiruzu Yori no E