Hadou - T Nyuufiiruuzu Yori no E to Shi (Yoshida Noriko Yaku)