Ai no Tanjou - T Newfields Yori no Taiwa
Ai no Tanjou - T Newfields Yori no E to Shi