Tim Newfields

Online Art: Chronological Index - 2017 to Present

2017

Ein Rezept für Freude
Zhōngduān shùjù
Yīgè dà lún
Students That Fail
Students That Succeed
Gài yǎ de shēngyīn
Guānyú
Ningen no Karamiai
L'Inexplicable
Nihon no Kyōiku Seido

2018

Whoa There!
Zài mén hòumiàn de shìjiè
What Ifs?

date unknown

Ai no Tanjou
Ergebnis die Bäche